Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

CF23 Background
CF23 Background

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden CORE Festival 2023

Bijlage 1: Toegang tot het Festival

Bijlage 2: Huisregels

Bijlage 3: Cashless betalingen

Bijlage 4: Add-On sale

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van Festivalproducten en/of -diensten door de Klant via alle Officiële Verkoopkanalen (zoals hierna gedefinieerd).

1. Definities

1.1 Add-On: Een extra aankoop bij de Festivalorganisator of (voor zover van toepassing) een onafhankelijke derde partij, bovenop de Festivalproducten en/of -diensten , zoals bijvoorbeeld hotelkamer, van lockers of pendeldiensten, die actief zijn op of rond het festivalterrein). Add-Ons worden gepromoot en te koop aangeboden door de Festivalorganisator, via het platform See Tickets of een platform van de onafhankelijke derde partij.

1.2 Coins: een monetaire waarde die via de www.corefestival.com en op het Festival kan worden gekocht en op de CORE Festival Bracelet kan worden opgeladen voor uitgaven op het festivalterrein aan onder andere voedsel en drank. De aankoop en het gebruik van Coins zijn onderworpen aan de specifieke voorwaarden uiteengezet in Bijlage 3.

1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van zijn of haar commerciële, zakelijke, ambachtelijke of beroepsmatige activiteit.

1.4 CORE Festival Bracelet: De Festivalbezoeker kan enkel via een Bracelet toegang krijgen tot het Festival en zijn/haar gekochte Coins gebruiken. Indien U een VIP ticket gekocht heeft, zal Uw CORE Festival Bracelet u toegang geven tot de juiste zones.

1.5 Festival: de editie van 2023 van het muziekfestival 'CORE Festival', dat momenteel plaatsvindt in het Ossegempark, 1020 Brussel, België, van 27 mei tot en met 28 mei 2023.

1.6 Festivalorganisator: WEAREONE.world bv, met maatschappelijke zetel in de Korte Vlierstraat 6, 2000 Antwerpen, België, en ondernemingsnummer BE 0867.239.782, de organisator en producent van het Festival.

1.7 Festivalproducten en/of -diensten: de producten en/of diensten die toegang geven tot het Festival, zoals aangeboden aan en gekocht door de Klant via een Officieel Verkoopkanaal. . Add-Ons kunnen desgevallend bij een dergelijke aankoop worden toegevoegd en variëren naar gelang van het Officiële Verkoopkanaal, volgens de voorwaarden uiteengezet in Bijlage 4. Coins kunnen worden gekocht via www.corefestival.com en op het Festival, volgens de voorwaarden voor cashless betalingen zoals uiteengezet in Bijlage 3.

1.8 Festivalbezoeker: De natuurlijke persoon die in het bezit is van een geldig geregistreerd CORE Festival Ticket op zijn/haar naam (zoals bepaald in deze overeenkomst) en uiteindelijk de producten en/of diensten van het Festival gebruikt volgens de Overeenkomst.

1.9 Klant, u, uw: de consument, de rechtspersoon of de feitelijke vereniging die de Overeenkomst aangaat voor de aankoop van de Festivalproducten en/of -diensten zoals hierin bepaald.

1.10 Officieel Verkoopkanaal: Festivalproducten en/of -diensten kunnen enkel worden aangekocht via de Festivalorganisator dan wel, voor zover van toepassing voor het Festival, een Ticket Partner of een Travel Partner. De Festivalproducten en/of -diensten die via de Festivalorganisator worden aangeboden, worden verwerkt via See Tickets, de dienstverlener van de Festivalorganisator.

1.11 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en het Officiële Verkoopkanaal (zoals van toepassing) voor de aankoop van Festivalproducten en/of -diensten. Deze overeenkomst bestaat uit de onderhavige Voorwaarden, de aankoopbevestiging en andere bepalingen die als bijlage bij deze Voorwaarden zijn gevoegd of waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, en/of de aankoopbevestiging en de algemene voorwaarden van See Tickets

1.12 Overmacht: Elk van de volgende gebeurtenissen waarvan het optreden de nakoming van verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) uit hoofde van de Overeenkomst en/of het Festival onmogelijk, onuitvoerbaar of onveilig maakt: een daad van God, onvermijdelijk ongeval, brand, staking of ander arbeidsconflict, oorlog of oorlogsdreiging, daad van terrorisme of dreiging daarvan, oproer of burgerlijke onlusten, nationale noodtoestand, uitvaardiging, regel, bevel of handeling van enige regering of overheidsinstantie, falen van technische faciliteiten, epidemie (met inbegrip van een gezondheidsepidemie), pandemie (met inbegrip van een gezondheidspandemie), onderbreking of aanzienlijke vertraging van noodzakelijke vervoersdiensten, of enige gebeurtenis of omstandigheid waarover een partij redelijkerwijs geen controle heeft, zoals van toepassing. Slecht weer wordt in principe niet beschouwd als overmacht, met dien verstande echter dat indien dergelijke weersomstandigheden ernstig of dreigend genoeg zijn om een verklaring van de toepasselijke overheidsinstanties te doen uitgaan dat de omstandigheden de openbare veiligheid bedreigen, een dergelijke weersomstandigheid hieronder als overmacht zal worden beschouwd.

1.13 See Tickets: See Tickets B.V. exploiteert een online platform voor ticketverkoop en toegangsbeheer en is door de Festivalorganisator ingehuurd als leverancier om haar platform ter beschikking te stellen van de Festivalorganisator die zo een Overeenkomst kan aangaan met de Klant voor de verkoop van bepaalde Festivalproducten en -diensten zoals vermeld in deze overeenkomst.

1.14 Ticket Refund Fee: indien een toegangsticket voor het Festival dat werd gekocht bij de Festivalorganisator (via het platform See Tickets), na aankoop wordt terugbetaald, volgens de hier vermelde terugbetalingsbepalingen, dan wordt voor elk terugbetaald ticket een Ticket Refund Fee van €5 aangerekend en dus in mindering gebracht van het terugbetalingsbedrag.

1.15 Ticket Partner: voor zover van toepassing voor het Festival, de officiële partners van de Festivalorganisator die uitdrukkelijk vermeld staan op www.corefestival.com en ticketformules voor het Festival aanbieden.

1.16 Travel Partner: voor zover van toepassing voor het Festival, de officiële partners van de Festivalorganisator die uitdrukkelijk vermeld staan op www.corefestival.com en die pakketreizen voor het Festival (houdende een toegangsticket voor het Festival, de reis (vluchten/vervoer) en/of accommodatie aanbieden.

1.17 Shipping Fee: de prijs die aan de Klant wordt aangerekend voor de verzendingskosten van de CORE Festival Bracelet, indien de Klant voor verzending kiest bij aankoop. De Shipping Fee hangt af van het verzendadres (d.w.z. België vs. Europa vs. wereldwijd) en kan als zodanig variëren van bestelling tot bestelling. De Shipping Fee wordt vóór de officiële start van de ticketverkoop voor het Festival bekendgemaakt op www.corefestival.com. Indien uw bestelling voor het klaarmaken voor verzending van uw Bracelet wordt geannuleerd, wordt de Shipping Fee terugbetaald. Indien uw bestelling na het klaarmaken van verzending van uw Braceleet wordt geannuleerd, wordt de Shipping Fee niet terugbetaald (omdat de verzending van de Bracelet dan al is gestart). De terugbetaling van de Shipping Fee is niet inbegrepen in de Ticket Refund Fee (voor zover van toepassing) en zal dus bij de Ticket Refund Fee opgeteld worden.

1.18 Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, inclusief de bijlagen.

1.19 Waiting List: Indien een tickettype of alle festival tickets uitverkocht zijn, behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor een Waiting List te openen. Door U te registreren op de Waiting List, geeft U de Festivalorganisator de toestemming om U te contacteren indien er terug tickets beschikbaar zijn en kunnen de tickets aan u aangeboden worden via Waiting List verkopen.

2. Toepassingsgebied van de Voorwaarden

2.1 Algemene bepalingen

De bijlagen maken integraal deel uit van deze Voorwaarden. De Klant wordt verzocht om deze Voorwaarden te aanvaarden tijdens het aankoopproces en ten laatste bij het aangaan van een Overeenkomst via de Officiële Verkoopkanalen. U kunt altijd een recente versie van de Voorwaarden raadplegen op www.corefestival.com; of op verzoek bij de klantendienst van het Festival.

Indien u niet alleen Festivalproducten en/of -diensten voor uzelf maar ook voor anderen aanschaft, dan herinneren wij u eraan dat het uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid valt om die mensen te informeren over deze Voorwaarden en alle andere algemene voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op uw aankoop (inclusief de voorwaarden vermeld artikel 2.3 hieronder), en om vóór uw aankoop hun akkoord met die voorwaarden te verkrijgen.

2.2 Ticket Partners en Travel Partners

2.2.1 Wanneer u Festivalproducten koopt via een Ticket Partner dan wel een Travel Partner, dan is de Ticket Partner, respectievelijk de Travel Partner (en niet de Festivalorganisator) uw contractant. U gaat een rechtstreekse Overeenkomst aan met hen en u bent dan onderworpen aan hun eigen algemene verkoopvoorwaarden.

Het valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van dergelijke Ticket Partner, respectievelijk, Travel Partner om u een exemplaar van de toepasselijke algemene voorwaarden te bezorgen, inclusief deze Voorwaarden, tijdens het aankoopproces en uiterlijk bij het afsluiten van de Overeenkomst met u. De Festivalorganisator is vrijgesteld van elke contractuele aansprakelijkheid ten opzichte van u.

3. Festivalproducten en/of -diensten: algemene bepalingen

3.1 Leeftijdsgrens

3.1.1 De minimumleeftijd voor toegang tot het Festival is zestien (16). Op deze regel wordt geen uitzondering gemaakt, ook niet als de betrokkene wordt begeleid door een ouder, voogd en/of andere volwassene, ook niet indien de Klant 16 wordt binnen het jaar van de festivaleditie. De Festivalorganisator zal de toegang tot het Festival ontzeggen als bijvoorbeeld uit de hierna vermelde identiteitscontrole blijkt dat de Festivalbezoeker die leeftijd niet heeft bereikt bij de aanvang van het Festival.

3.2 Officiële Verkoopkanalen

3.2.1 Festivalproducten en/of -diensten kunnen alleen via de Officiële Verkoopkanalen worden gekocht.

3.2.2 Festivalproducten en/of -diensten die op een andere wijze zijn verkregen (via een ander verkoopkanaal of door op een of andere wijze de procedure te omzeilen die is voorgeschreven op www.corefestival.com), worden door de Festivalorganisator niet als geldig beschouwd en de Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om de houder van het Festivalticket de toegang tot het Festival te weigeren.

3.3 Ticketverkoop

Algemeen

3.3.1 De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om toegangstickets voor het Festival die niet beantwoorden aan de bepalingen van dit Artikel 3, te annuleren en opnieuw te koop aan te bieden. In dat geval wordt de aankoopprijs voor het (de) ticket(s) in kwestie terugbetaald aan u (en alleen aan u) na aftrek van de Ticket Refund Fee en een terugbetaling van de Shipping Fee, voor zover van toepassing, en steeds met inachtneming van de annuleringsbepalingen zoals opgenomen in deze overeenkomst.

3.3.2 De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om uw aankoop te annuleren om technische redenen (bijv. bij overschrijding van bestaande quota).

Pre-Sale

3.3.3 De Festivalorganisator zal een pre-sale ter beschikking stellen. Indien u zich voor de deadline op www.corefestival.com inschrijft voor de pre-sale zal u reeds voor de Sale de kans krijgen tickets aan te kopen.

3.3.4 Het maximumaantal toegangstickets voor het Festival dat tijdens de Pre-Sale in totaal kan worden gekocht, zijn 4 dagtickets of 4 weekendtickets.

3.4 Toegangsticket voor het Festival

3.4.1 De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om andere ticketverkoopmomenten te organiseren dan hierboven vermeld. Indien van toepassing, zullen de bijzondere voorwaarden voor die specifieke verkoop worden gepubliceerd op www.corefestival.com zodat de Main Buyer een geïnformeerde aankoop kan doen.

3.5 Festival Bracelet

3.5.1 Voor elk gekocht en gepersonaliseerd toegangsticket voor het Festival, bezorgt de Festivalorganisator u een CORE Festival Bracelet, die moet worden geregistreerd voordat toegang tot het Festival kan worden verleend aan de Festivalbezoeker. Een CORE Festival Bracelet is persoonlijk en kan slechts één (1) persoon toegang geven tot het Festival.

3.5.2 De CORE Festival Bracelet dienen opgehaald te worden aan de ingang van het Festival. De Festivalorganisator kan ook de optie aanbieden bij aankoop een bijkomende Shipping Fee te betalen om de CORE Festival Bracelets op voorhand, vanaf begin mei 2023, naar de Main Buyer toe te sturen. De Bracelets worden in dit laatste geval verstuurd naar het leveringsadres dat u tijdens het aankoopproces opgeeft. U kunt slechts één (1) leveringsadres voor uw aankoop invoeren. Het is niet mogelijk verzending van uw CORE Festival Bracelet nog na aankoop toe te voegen.

3.5.3 Het is niet mogelijk om de leveringsadressen voor uw CORE Festival Bracelets te wijzigen nadat u uw aankoop hebt voltooid, tenzij u binnen een dergelijke periode van woonplaats bent veranderd. In dat geval moet u de Festivalorganisator een officieel document van de lokale autoriteiten voorleggen, waaruit blijkt dat U van woonplaats bent veranderd. Uiterste datum voor een ander leveringsadres wegens verandering van woonplaats is 28 februari 2023. De Festivalorganisator kan geen garanties bieden voor de wijziging van leveringsadres voor aanvragen die na die datum worden ontvangen.

3.5.4 Doet U Uw aankoop via een Ticket Partner of een Travel Partner, dan worden de opties voor het leveringsadres of andere wijzigingen aan Uw bestelling uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van die partijen.

Voor Festivaltickets die worden gekocht tijdens de Pick-Up-verkoop, wordt verzending van de CORE Festival Bracelets niet aangeboden.

Toegang tot het Festival en identiteitscontrole

3.5.5 De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om de identiteit van iedereen die het terrein van het Festival betreedt, te controleren (of te laten controleren door aangeduide vertegenwoordigers). Indien men zich niet kan identificeren, wordt de Festivalbezoeker de toegang tot het Festival geweigerd. Een geldig identiteitsbewijs kan een geldige identiteitskaart, paspoort of rijbewijs zijn. Kopieën van identiteitsdocumenten worden niet aanvaard.

3.5.6 Een geweigerde toelating in het kader van Artikel 3.5.5 geeft niemand recht op terugbetaling.

3.5.7 Om veiligheidsredenen is het Festivalbezoekers die in het bezit zijn van een ticket voor het Festival en het festivalterrein verlaten, niet toegestaan om het festivalterrein opnieuw te betreden tot de volgende dag.

Personalisering

3.5.8 Elk toegangsticket voor het Festival wordt u bezorgd via een e-ticket en elk toegangsticket inclusief hotelverblijf moet worden gepersonaliseerd door naam, e-mailadres en nationaliteit van de Festivalbezoeker in te voeren. De Festivalbezoeker kan uzelf zijn of andere mensen voor wie u tickets koopt.

3.5.9 Tenzij anders vermeld door de Festivalorganisator, moet deze personalisering van het toegangsticket voor het Festival plaatsvinden binnen de periode die vermeld staat in de bevestigingsmail van het ticket die u wordt opgestuurd. Na deze periode is de personalisering definitief en kunnen de verstrekte persoonsgegevens niet meer worden gewijzigd.

Andere diensten

3.5.10 De CORE Festival Bracelet dient niet alleen als toegangsticket voor het Festival. Gekochte Coins worden ook geüpload op deze armband. De Festivalbezoeker is verplicht om zijn/haar CORE Festival Bracelet te scannen om het terrein van het Festival te betreden, exclusieve zones waar de Bracelet toegang toe geeft en om toegang te krijgen tot/gebruik te maken van de gekochte Coins.

Verlies of diefstal van uw CORE Festival Bracelet

3.5.11 U bent als enige verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw CORE Festival Bracelet na ontvangst van de Festivalorganisator (conform de bepalingen van deze Voorwaarden).

3.5.12 Indien dit om welke reden dan ook buiten de redelijke controle van de Festivalorganisator valt (met inbegrip van fouten in de persoonlijke gegevens die u bezorgt tijdens de registratie- en aankoopprocedure, of omdat het postpakket met de CORE Festival Bracelet niet kan worden afgeleverd door de postdiensten in het land van bestemming), dan moet u contact opnemen met de Festivalorganisator, zodat hij voor u een ophaling van het CORE Festival Bracelet kan regelen aan de Box Office op het Festival. Alleen de Main Buyer (in het bezit van een geldig e-ticket en ID) kan zijn CORE Festival Bracelet ophalen.

3.5.13 In geval van verlies of diefstal op grond van Artikel 3.5.11 en 3.5.12 is de Festivalorganisator nooit verplicht tot terugbetaling van de verzendingskosten.

4. Annuleringen en terugbetalingen

4.1 Voor aankopen bij de Festivalorganisator (via het platform See Tickets) kunnen annuleringen en terugbetalingen alleen worden verwerkt zoals hier is voorzien.

Voor aankopen bij een Ticket Partner of een Travel Partner wordt het annulerings- en terugbetalingsbeleid uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van de Ticket Partner, respectievelijk, de Travel Partner. De Festivalorganisator draagt geen enkele aansprakelijkheid.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Aansprakelijkheid van de Klant en Festivalbezoeker

Weigering van toegang

5.1.1 Wie deze Voorwaarden niet naleeft, wordt onmiddellijk de toegang tot het festivalterrein geweigerd of verwijderd. Er wordt geen terugbetaling gedaan, tenzij hier iets anders wordt overeengekomen.

5.1.2 De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren voor meerdere edities van het Festival of andere evenementen die door de Festivalorganisator en zijn verbonden ondernemingen worden georganiseerd, afhankelijk van de aard van het niet-naleven van deze Voorwaarden (bijvoorbeeld als u drugs verkoopt op het Festival).

Vervolging

5.1.3 De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om elke houder van vervalste Festivaltickets en Festival Bracelets te vervolgen.

5.2 Aansprakelijkheid van de Festivalorganisator

Rechtstreekse schade

5.2.1 De Festivalorganisator is alleen aansprakelijk voor de schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een overtreding door de Festivalorganisator. Uitgesloten van vergoeding zijn (i) gevolgschade en (ii) opzettelijke schade veroorzaakt door bewuste roekeloosheid van de schadelijdende partij.

5.2.2 De Festivalorganisator is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of andere ongevallen met voertuigen of personen op de officiële Festivalparking. Dergelijke parkings worden altijd op eigen risico gebruikt.

Annulatie, verplaatsing of uitstel van het Festival

5.2.3 De Festivalorganisator kan het Festival annuleren, verplaatsen of uitstellen om welke reden dan ook, inclusief Overmacht. U heeft recht op vergoeding van de waarde van uw ticket in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Verdere (directe of indirecte) schadevergoeding kan niet worden gevorderd.

6 Festivalproducten en/of -diensten die bij de Festivalorganisator zijn gekocht

6.1 Platform See Tickets

Festivalproducten en -diensten kunnen rechtstreeks bij de Festivalorganisator worden gekocht, via het platform See Tickets. Een aankoop kan enkel worden verwerkt nadat de aankoopprijs volledig betaald is:

 • Toegangsticket voor het Festival
 • Add-Ons uitgegeven door de Festivalorganisator (bv. hotel, lockers, parking, pendeldiensten of andere add-ons die worden aangeboden).

6.1.1 De Voorwaarden en het Privacybeleid van de Festivalorganisator en de algemene voorwaarden en het privacybeleid van See Tickets worden in volledige tekst beschikbaar gesteld en moeten worden aanvaard alvorens een aankoop kan worden gedaan.

6.2 Coins

6.2.1 Coins kunnen worden gekocht via een CORE Festival Account en op het Festival en op een CORE Festival Bracelet worden geüpload. De aankoop en het gebruik van Coins zijn onderworpen aan de specifieke voorwaarden die zijn uiteengezet in Bijlage 3, die beschikbaar zijn gesteld in volledige tekst en die moeten worden aanvaard voordat een online top-up aankoop kan worden gedaan. De Algemene Voorwaarden voor Cashless betalingen zullen ook beschikbaar worden gesteld bij de Festival top-ups. Wie zijn/haar eerste Coins koopt via een dergelijke Festival top-up, wordt geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.

6.3 Online geschillenbeslechting

6.3.1 De Festivalorganisator informeert U hierbij over het bestaan van het platform 'Online Dispute Resolution' van de Europese Unie. Een verzoek voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting kan worden aangevraagd via http://ec/europa.eu/odr

7. Festivalproducten en/of -diensten aangekocht bij een Ticket Partner of Travel Partner

7.1 Wanneer u Festivalproducten en/of -diensten via een Ticket Partner of Travel Partner koopt, is de Ticket Partner, respectievelijk deTravel Partner (en niet de Festivalorganisator) uw contractant. U gaat een Overeenkomst met hen aan en bent onderworpen aan hun eigen voorwaarden voor de aankoop, evenals aan deze Voorwaarden en Bijlagen.

Het valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Ticket Partner, respectievelijk, deTravel Partner om u een exemplaar van de toepasselijke algemene voorwaarden te bezorgen tijdens het aankoopproces en uiterlijk bij het afsluiten van de Overeenkomst met u. De Festivalorganisator is vrijgesteld van elke contractuele aansprakelijkheid ten opzichte van u.

7.2 Voor aankopen bij een Ticket Partner dan wel een Travel Partner wordt het annulerings- en terugbetalingsbeleid uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van de Ticket Partner, respectievelijk, de Travel Partner. De Festivalorganisator draagt geen enkele aansprakelijkheid.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

8.1 Deze Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de collisieregels.

8.2 Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Antwerpen, met uitsluiting van alle andere rechtbanken. De Festivalorganisator behoudt zich echter het recht voor om een vordering in te dienen bij de rechtbank die op grond van de wettelijke jurisdictieregels bevoegd zou zijn.

9. Overige bepalingen

Indien een bepaling in deze Voorwaarden, of een deel daarvan, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden of het overige deel van die bepaling volledig van kracht en wordt deze bepaling automatisch (van rechtswege) vervangen door een geldige bepaling die de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.


Bijlage 1: Toegang tot het Festival

1. Openingsuren van het Festival

1.1 De openingsuren van het Festival zijn als volgt (onder voorbehoud van wijziging):

Zaterdag 27 mei 2023

13u00 - 01u00

Zondag 28 mei 2023

13u00 - 01u00

1.2 De line-up van de artiesten bepaalt de toegankelijkheid van het aantal podia en de openingsuren van elk podium. Buiten de openingsuren van een podium is de podiumzone niet toegankelijk voor het publiek.

1.3 Met een gevalideerd CORE Festival Bracelet kan de Bezoeker tot een uur voor het einde van de festivaldag inchecken; na dat tijdstip is het niet meer mogelijk om het festivalterrein te betreden.

De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om Festivalbezoekers die later dan een uur voor het einde van de festivaldag aankomen, de toegang tot het festivalterrein van CORE Festival te weigeren, ook al is de Festivalbezoeker in het bezit van een geldig toegangsticket voor het Festival.

2. Festivalprogramma

2.1 De Festivalorganisator kan zichzelf om dwingende redenen (bijv. weersomstandigheden, veiligheid, annuleringen van artiesten) gedwongen zien om het Festivalprogramma te wijzigen of aan te passen en om podia van het Festival te sluiten. In dat geval blijft het toegangsticket van het Festival geldig en worden geen toegangstickets terugbetaald of omgeruild.


Bijlage 2: Huisregels

Bij een bezoek aan CORE Festival 2023 gelden de volgende huisregels voor alle bezoekers (de 'Huisregels'). De Huisregels maken integraal deel uit van de Voorwaarden en worden ook bij de ingang van het Festival geafficheerd.

De Huisregels worden altijd uitgevoerd in overeenstemming met de lokaal toepasselijke regels en voorschriften.

TICKETS EN BRACELETS

 • Binnen de wettelijke grenzen zijn CORE Festival tickets en/of bracelets niet terugbetaalbaar noch omruilbaar.
 • In geval van verlies of diefstal van CORE Festival tickets en/of bracelets worden deze niet vervangen noch terugbetaald. 

 • Personen jonger dan 18 jaar worden niet toegelaten, ook niet onder begeleiding van een ouder, voogd en/of andere adolescenten. Iedereen die in 2007 geboren is, krijgt toegang tot het Festival, ook als de leeftijd van 18 jaar pas na het Festival wordt bereikt.
 • De organisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich het recht voor om de identiteit van de Festivalbezoeker te controleren bij de controle van het ticket en/of het scannen van het Festival Bracelet. Indien u geen geldig identiteitsbewijs kunt voorleggen, is de beveiliging bevoegd om u de toegang tot het Festival te weigeren. Als geldige identificatiedocumenten worden beschouwd: identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Kopieën worden niet geaccepteerd. Indien u betrapt wordt op een vals identiteitsbewijs, wordt dit beschouwd als identiteitsfraude en wordt u de toegang tot het Festival geweigerd. U zult ook strafrechtelijk worden vervolgd. 

 • Tickets en/of Bracelets voor CORE Festival mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder voorafgaande toestemming van de Festivalorganisator. 

 • Tickets en/of Bracelets voor CORE Festival mogen niet worden doorverkocht zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de officiële ticketverkoper of Festivalorganisator. De Festivaltickets die zonder deze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de officiële ticketverkoper en/of de Festivalorganisator worden doorverkocht, geven geen recht op toegang tot het Festival. De Organisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich ook het recht voor om tickets voor CORE Festival te annuleren, zodra is vastgesteld dat ondanks dit verbod tickets voor CORE Festival te koop zijn aangeboden. De kosten als gevolg van deze annulering worden teruggevorderd van de koper. 

 • Wijzigingen in de line-up leiden niet tot een volledige of zelfs gedeeltelijke terugbetaling van het Festivalticket. 

 • Vervalsing van het ticket of Bracelet voor CORE Festival zal worden vervolgd.
 • Bezoekers van CORE Festival mogen geen zones betreden waarvoor hun Bracelet geen toegang verleent (bijvoorbeeld de VIP-zone, perszones, backstage, front of house, podia, enz.);

TOEGANGSCONTROLE 


 • Toegangscontrole is gebaseerd op de toepasselijke wetgeving, gericht op het opsporen van wapens en gevaarlijke voorwerpen. Indien deze voorwerpen aanwezig zouden zijn op het terrein van het Festival, zouden ze een negatieve invloed kunnen hebben op het goede verloop van het evenement of de veiligheid van de festivalgangers in gevaar kunnen brengen. 

 • De toegang tot het terrein van CORE Festival kan worden geweigerd en bezoekers kunnen van het terrein van CORE Festival terrein worden verwijderd (zonder recht op terugbetaling van de toegangsprijs) indien een bezoeker: (de volgende lijst is niet exhaustief):
 • onder invloed is van alcohol of drugs;
 • in het bezit is van drugs of drugs verhandelt;
 • eerder de toegang was geweigerd tot andere evenementen/bijeenkomsten door de Organisator of andere autoriteiten;
 • gedrag vertoont of kleding draagt die duidelijk gericht is op de verstoring van de vrede, het uitlokken van of aanzetten tot geweld, haat, woede, vreemdelingenhaat, rassenhaat, enz;
 • het leven van andere bezoekers in gevaar brengt;
 • in het bezit is van verboden voorwerpen;
 • weigert zich te laten fouilleren door beveiligingspersoneel;
 • weigert of nalaat de Algemene Voorwaarden na te leven.

VEILIGHEIDSCONTROLE

 • De toegang tot het terrein van het Festival impliceert de aanvaarding van alle preventie- en controlemaatregelen die door de Festivalorganisator of het veiligheidsteam worden genomen, met inbegrip van het fouilleren van personen en tassen.
 • Iedereen die het terrein van CORE Festival wil betreden, kan worden gefouilleerd door beveiligingspersoneel alvorens toegang te krijgen tot het terrein van het Festival, altijd in overeenstemming met de lokale toepasselijke wetten en regels.
 • Beveiligingspersoneel kan mensen van hetzelfde geslacht vragen om zich te laten fouilleren en/of hun kleren en bagage te laten doorzoeken om verboden voorwerpen zoals uiteengezet in de Huisregels van het Festival (zoals hierin opgenomen) te onderscheppen. Indien verboden voorwerpen worden gevonden, heeft het beveiligingspersoneel het recht om ze in beslag te nemen en de eigenaar ervan de toegang tot het Festival te weigeren. Er wordt geen terugbetaling gedaan.
 • Iedereen die aanwezig is op het terrein van CORE Festival moet zich te allen tijde houden aan de instructies en richtlijnen van de Festivalorganisator of zijn bevoegde vertegenwoordigers op het terrein van het Festival, om de openbare orde en veiligheid tijdens het Festival te waarborgen.
 • Om veiligheidsredenen behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor:
  • om het Festival te onderbreken of stop te zetten;
  • om te voorkomen dat bezoekers het terrein van het Festival verlaten tot nader order;
  • om bezoekers te vragen het terrein van het Festival te verlaten;
  • om bezoekers de toegang tot het terrein van CORE Festival te weigeren, zelfs als ze in het bezit zijn van een geldig toegangsticket.

om zones te betreden waarvoor hun Bracelet geen toegang verleent (de Comfortzone, perszones, backstage, front of house, podia, enz.);

om op tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken of andere constructies op het festivalterrein te klimmen;

om in- en uitgangen en nooduitgangen te blokkeren;

om zichzelf te vermommen zodat ze onherkenbaar zijn met de bedoeling de rust te verstoren of de veiligheid van de andere bezoekers in gevaar te brengen;

om eten, drinken of andere producten te verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Organisator;

voorwerpen in vaste, vloeibare of gasvorm te gooien of te schieten;

om te roken op plaatsen waar dit verboden is;

om in het openbaar te urineren;

om volledige gelaatsmaskers (maskers, morphsuites enz.) te dragen;

om een voertuig zonder een officiële parkeersticker van de Organisator te parkeren. Auto's kunnen worden weggesleept op kosten van de eigenaar;

om decoraties neer te halen, af te breken of te vernielen;

om decoraties of ander materiaal dat eigendom is van CORE Festival te stelen.

om vuur te maken;

om aan crowdsurfing te doen;

om teksten, symbolen, objecten, kleding en/of andere (zichtbare) externe uitingen te dragen die expliciet verwijzen naar een politieke, sociale beweging of groepering. Alles wat wijst op discriminatie, aanzetting of racisme is ten strengste verboden.

VERBODEN VOORWERPEN


 • De volgende voorwerpen zijn verboden op het terrein van CORE Festival:

zelf eten en drinken meebrengen naar CORE Festival;

drugs of andere illegale geestverruimende stoffen;

deodorant of parfum in verpakkingen van meer dan 100 ml

andere voorwerpen (paraplu's, parasols, camerastatieven, laserpennen, enz.) waarvan het beveiligingspersoneel besluit dat ze een risico vormen voor de andere bezoekers van het Festival;

projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm;

brandbare producten of materialen en spuitbussen;

pyrotechnische voorwerpen (vuurwerk, fakkels, enz.);

andere wapens of scherpe, puntige voorwerpen (stokken, kettingen, messen, ...);

banners of voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten of uitdrukkingen die gebruikt kunnen worden om de rust te verstoren, of die de veiligheid van de menigte in gevaar kunnen brengen en/of verwondingen of schade aan personen en goederen kunnen veroorzaken;

dieren (behalve blindengeleidehonden);

drones.

 • De volgende voorwerpen zijn wel toegestaan op het terrein van CORE Festival:

blindengeleidehonden voor mensen met een visuele beperking;

wegwerp- of pocketfototoestellen;

inschuifbare paraplu's zonder pin (geen parasols);

plastic zeilen en dekens om op te liggen/zitten;

zonnebrandcrème, cosmetische producten, deodorant in verpakkingen tot 100 ml;

verfrissers / verstuivers, kleine rugzakken of andere zakken.

Selfie-sticks die in uitgeschoven toestand minder dan 1 m lang zijn en die uitsluitend bestemd zijn voor fotografie.

 • Het is verboden om vuur te maken.
 • Om de veiligheid van CORE Festival en de andere Festivalgangers te vrijwaren, mag u zichzelf niet onherkenbaar vermommen.

DRUGSBELEID = NULTOLERANTIE

• CORE Festival heeft een absoluut nultolerantiebeleid ten aanzien van drugs! Het is verboden om op beide festivalterreinen drugs te gebruiken. Indien u daarop wordt betrapt, wordt u van het terrein van het Festival verwijderd. Dit beleid wordt streng toegepast en betekent in relevante gevallen dat de zaak aan de politie wordt overgedragen. Alle bezoekers krijgen de mogelijkheid om drugs in speciale drugstonnen te deponeren voordat ze het festivalterrein betreden zonder dat dit (gerechtelijke) gevolgen heeft.

• Het is verboden om drugs te verhandelen op het terrein van het Festival. Als een dergelijke inbreuk aan het licht komt, wordt u van het terrein van het Festival verwijderd en aan de politie overgedragen.

• Aanwijzingen en instructies van het beveiligingspersoneel moeten onmiddellijk worden opgevolgd. Bij verdenking of daadwerkelijk bezit van illegale of gevaarlijke wapens, is de beveiliging bevoegd om u te stoppen.

 • Indien een bezoeker om gezondheidsredenen bepaalde medicatie voorgeschreven krijgt, moet hij/zij een geldig medisch attest voorleggen alvorens toestemming te krijgen om die specifieke medicatie mee te brengen op het festivalterrein.

HET FESTIVALTERREIN - SCHADE AAN MATERIALEN

• 'Ossegempark', de locatie van CORE Festival, is een park. Daarom worden alle bezoekers verzocht om hun steentje bij te dragen om de omgeving zo schoon mogelijk te houden. Op het festivalterrein, de camping en de parking is duidelijk aangeduid waar u uw afval kunt achterlaten.

• De Festivalorganisator levert veel inspanningen en zet veel mankracht in om van CORE Festival een magische wereld te maken. Wij vragen elke Festivalganger om het nodige respect te tonen! Afscheuren, breken of enige andere vorm van vernieling aan het materiaal van de Festivalorganisator, inclusief diefstal, leidt tot de verwijdering van het Festival. De toegang wordt voor de rest van het Festival geweigerd en kan voor de volgende jaren worden geweigerd.

• Bezoekers van CORE Festival mogen niet klimmen op tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken of andere structuren op het festivalterrein;

MERCHANDISE

De officiële merchandise van CORE Festival is alleen te koop op het Festival, en, eventueel op de officiële webshop van CORE Festival.

FOTO'S EN VIDEO-OPNAMEN - CAMERABEWAKING

• Tijdens het Festival worden foto- en video-opnamen gemaakt. De kans is groot dat u wordt gefilmd. Door het terrein van het Festival te betreden, gaat u akkoord met de verwerking van deze beelden door WEAREONE.world BVBA en haar partners.

• Camerabewaking op CORE Festival wordt uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. Deze opnames worden enkel gebruikt voor veiligheidsdoeleinden tijdens het Festival en worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan de bevoegde autoriteit na ontvangst van een formeel verzoek. 


• De Organisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich het recht voor om de identiteit van de Festivalganger te controleren. 


• Digitale fotocamera's en/of videocamera's zijn toegestaan op het terrein met uitzondering van (semi-)professionele apparatuur. Ons advies: maak zoveel mogelijk filmpjes en zet ze op je social media kanalen. 


TOILETTEN

• Gebruik van de toiletten is gratis op CORE Festival. Het is ten strengste verboden om in het openbaar te urineren. Wordt u betrapt op urineren in het openbaar, dan loopt u het risico dat u wordt verwijderd van het terrein van het Festival.

ROKEN

Het is verboden om binnen te roken.

PROMOTIE

Het is verboden om tijdens het Festival flyers te verspreiden of posters op te hangen!

VEILIGHEID VOOR EN RONDOM HET PODIUM


CROWDSURFING VERBODEN

Crowdsurfing is verboden op CORE Festival. Verwijdering van het festivalterrein wanneer deze regel niet wordt nageleefd, is het logische gevolg.

Bezoekers van CORE Festival mogen geen in- en uitgangen en nooduitgangen blokkeren.

VERLIES OF BESCHADIGING

• De artiesten en de organisatoren van CORE Festival kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal, noch voor enig ander ongeval.

OVERMACHT

 • De Festivalorganisator kan CORE Festival alleen annuleren of uitstellen in geval van overmacht of indien de Evenementenorganisator een andere aantoonbare dwingende reden heeft om CORE Festival te annuleren of uit te stellen. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: terroristische dreigingen, terroristische aanslagen, slechte weersomstandigheden, stakingen, brand, oorlog, overheidsingrijpen, pandemieën, ziekte van artiesten, uitval en/of vertraging van technische voorzieningen, uitval en/of vertraging van vervoermiddelen, enz.
 • De Festivalorganisator kan zich genoodzaakt zien om podia te sluiten wegens weersomstandigheden of andere gebeurtenissen van overmacht. Dit leidt niet tot een gedeeltelijke of volledige terugbetaling.

PARKING

 • Er is parkeergelegenheid in de buurt van het terrein van CORE Festival. Tijdens de Add-Onsale kunt u ook een parkeerticket kopen waarmee u op een van de parkings kunt parkeren. Het is niet mogelijk om een specifieke parkeerplaats of een specifieke parking te reserveren. Na betaling ontvangt u een Add-On die u kunt gebruiken om uw auto te parkeren. De periode voor de Add-Onsale zal worden aangekondigd op onze website. Het is ook mogelijk om tegen contante betaling gebruik te maken van de parking zonder Add-On.
 • De bezoeker stemt er uitdrukkelijk mee in om de Organisator te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan, diefstal van of andere ongevallen met voertuigen of personen op de officiële parkings van het Festival.

BEPERKING

 • Bezoekers met een beperking kunnen op vertoon van een blauwe parkeerkaart gebruikmaken van de gereserveerde parking. Wij verzoeken u om ons vooraf te verwittigen indien u gebruik wenst te maken van deze parking, door een e-mail te sturen naar info@corefestival.com.
 • Op het hele terrein is extra verharding aangebracht om het festivalterrein goed toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Bijlage 3: Cashless betalingen

CORE Festival 2023 is een cashless festival.

1. Cashless - algemeen

1.1 'Cashless betalingen' is de betalingsmethode die gebruikt wordt op het Festival. De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om andere betalingsmethoden toe te staan, zoals contante betalingen en/of betalingen via andere elektronische apparaten.

1.2 'Coin' is de officiële munteenheid op het Festival. Festivalbezoekers kunnen Coins kopen via het Cashless systeem door een online top-up via de CORE Festival website of een top-up op het Festival. De Coins worden dan geactiveerd op de CORE Festival Bracelet. De waarde van één (1) Coins wordt ter beschikking gesteld van de Festivalbezoeker (op www.corefestival.com) zodra Coins kunnen worden gekocht.

1.3 De Festivalorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld als het cashless systeem niet, niet zonder gebreken of slechts gedeeltelijk werkt tijdens CORE Festival. De Festivalorganisator zorgt in dat geval voor een back-up scenario voor de Festivalbezoekers, bijvoorbeeld door betaalmunten te voorzien.

2. Cashless - geschillen over transacties

2.1 Top-up transacties

2.1.1 Alle geschillen met betrekking tot online top-up transacties moeten onmiddellijk worden gemeld aan info@corefestival.com. Klachten met betrekking tot online transacties worden tot drie maanden na afloop van het Festival aanvaard. Festivalbezoekers worden verzocht om de nodige ondersteunende documentatie bij te voegen, wanneer zij met de Festivalorganisator communiceren.

2.1.2 Festivalbezoekers moeten geschillen over top-up transacties die op het Festival plaatsvinden, zowel melden aan een Cashless Customer Service punt op het Festival, als ze per e-mail opsturen naar info@corefestival.com. De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om geschillen te weigeren als er geen bewijs of documentatie met betrekking tot het geschil is ingediend. Festivalbezoekers kunnen via hun online Cashless Account top-up transacties volgen.

2.2 Andere transacties

Alle andere transactiegeschillen moeten zo snel mogelijk worden gemeld aan het Cashless Customer Service punt op CORE Festival.

2.3 Ondersteuning in geval van verlies of diefstal van de waarde

2.3.1 De Festivalorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van de cashless support (Bracelet of Cashless Card) waarop de 'Coins' worden bijgevuld nadat die support aan de Festivalbezoeker is geleverd.

2.3.2 In geval van verlies of diefstal kunnen Festivalbezoekers hun cashless support deactiveren via hun online Cashless Account of door langs te gaan bij een Cashless Customer Service punt op het Festival.

2.4 Refunds

2.4.1 Met uitzondering van de Bonus Coins en de Coins die door de Festivalorganisator zijn voorgeladen, kunnen cashless Coins enkel na afloop van het Festival worden terugbetaald. De Festivalorganisator betaalt dus geen enkele Coins terug tijdens het Festival (zelfs niet als een Festivalbezoeker de toegang tot het Festival wordt geweigerd).

2.4.2 Alle refunds zijn onderworpen aan een refund fee, die ter beschikking wordt gesteld van de Festivalbezoeker (op www.corefestival.com en via de CORE Festival Account) zodra Coins kunnen worden gekocht.

Automatische refunds

2.4.3 Alle online top-up transacties via de website worden automatisch terugbetaald indien ze geïmplementeerd zijn door internationale merken. De internationale merken zijn: Bancontact, iDeal, VISA en Mastercard. De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om betalingsmethoden toe te voegen of te verwijderen indien nodig.

2.4.4 De Festivalorganisator streeft ernaar om de automatische refunds uit te voeren binnen 7 dagen na afloop van het Festival. Die timing is onderhevig aan mogelijke vertragingen die buiten de controle van de Festivalorganisator vallen. De refunds worden volgens dezelfde betalingsmethode uitgevoerd als diegene die gebruikt is voor de online top-up. De timing wanneer de betaling zichtbaar is op het bewijs van de elektronische betalingsmethode, hangt af van de munt, het land en de nodige verwerkingstijd waar de betalingsverwerker is gevestigd.

2.4.5 Refunds die in aanmerking komen voor automatische refund, gebeuren automatisch. De Festivalorganisator kan niet bepaalde betalingen manueel blokkeren, noch is de Festivalorganisator gemachtigd om de betalingswijze van de refund te wijzigen.

Manuele refunds

2.4.6 Manuele refunds zijn van toepassing op alle bedragen die tijdens en op het Festival op de cashless support worden opgeladen.

2.4.7 Manuele refunds kunnen worden aangevraagd tot 15 juni 2023, 23u59 CEST. Aanvragen voor refund die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in aanmerking genomen. Festivalbezoekers worden aangeraden om maximaal gebruik te maken van online top-ups.

2.4.8 De Festivalorganisator streeft ernaar om binnen zeven werkdagen na afloop van de registratieperiode voor deze refunds te starten met het refund proces. Deze timing is onderhevig aan mogelijke vertragingen die buiten de controle van de Festivalorganisator vallen. De refunds worden uitgevoerd met behulp van de betalingsmethode die door de Festivalbezoeker is vermeld in het 'manual refund formulier'.

2.4.9 Omdat manuele refunds individueel worden verwerkt, is er een minimale verwerkingstijd tussen de notificatie van het cashless systeem en de effectieve betaling. Deze verwerkingstijd zal ongeveer drie bankwerkdagen in beslag nemen. De Festivalorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld binnen deze minimale verwerkingstijd. De verwerkingstijd is afhankelijk van de gekozen refund methode.

2.4.10 Festivalbezoekers zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste refund informatie aan de Festivalorganisator. Indien Festivalbezoekers de Festivalorganisator niet de juiste informatie geven, behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor om de terugbetaling niet uit te voeren.

2.4.11 NON SEPA-refunds zijn onderworpen aan extra bankkosten van € 7,00, die in mindering worden gebracht van het terugbetalingsbedrag. Deze betalingen vereisen een extra verwerkingstijd van minstens drie bankwerkdagen en zijn onderworpen aan extra bankkosten die worden opgelegd door de verkrijgende bank. Deze kosten worden betaal door de Festivalbezoekers.

3. Derde dienstverleners

3.1 Het cashless payment systeem van CORE Festival wordt de Festivalbezoekers aangeboden met de steun van 2 leveranciers/betalingsproviders: De leverancier van het cashless systeem en betalingsprovider.


Bijlage 4: Add-On Sale

1. Algemeen

1.1 Een Add-On is een extra aankoop van goederen en/ of diensten bij de Festivalorganisator of (voor zover van toepassing) een onafhankelijke derde partij aangeduid door de Festivalorganisator, bovenop de Festivalproducten en/of diensten bijvoorbeeld hotels, lockers of pendeldiensten, en parking, die actief zijn op of rond het Festivalterrein. Een Add-On wordt gepromoot en te koop aangeboden door de Festivalorganisator (via het See Tickets-platform of, conform de aanduiding door de Festivalorganisator, via het platform van de desbetreffende derde partij).

Als u een Add-On koopt, is de bovengenoemde derde partij (voor zover van toepassing, afhankelijk van de diensten die onder de Add-On vallen) uw contractant. U gaat een Overeenkomst met hen aan en bent onderworpen aan hun eigen voorwaarden voor de verrichte aankoop. Merk op dat deze voorwaarden doorslaggevend zijn in geval van conflict of onduidelijkheid. De Festivalorganisator is vrijgesteld van elke contractuele aansprakelijkheid ten opzichte van u.

1.2 Elke aankoop van een Add-On is definitief. Binnen de wettelijke grenzen is het niet mogelijk om een Add-On te annuleren of te wijzigen.

I1.3 n geval van overmacht die de uitvoering van de diensten met betrekking tot de Add-On volledig verhindert, wordt de aankoop van een Add-On geannuleerd en gecompenseerd conform de geldende wetgeving.